Fix 3G (data) cho LG G4 đã lên andoid 6.0

Fix 3G (data) cho LG G4 Máy bạn đa lên andoid 6.0 và không có 3G Bạn đã cài APN, bật dữ liệu di động vẫn không có 3G. Mobilenew hướng dẫn bạn khắc phụ, fix lỗi

Đọc thêm

Được đăng vào